Safety Policy安全方針

 • 1.安全の確保は事業経営の根幹であり、全社員が深く認識し安全運行を最優先課題として取り組みます。
 • 2.安全輸送に関する法令を遵守し、安心安全な輸送を提供します。
 • 3.安心安全な運行に努めお客様に満足をお届けできるように努めます。

Safety Goals安全目標

全社員目標

 • 1.自動車事後報告規則第2条に規定する事故(重大事故)件数 0件
 • 2.人身有責事故発生件数 0件
 • 3.物損単独有責事故発生件数 0件
 • 4.厳正な点呼による飲酒・酒気帯び運転の撲滅 0件

安全管理規定